top of page
website3 (37)_edited.jpg

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประตู PVC และ UPVC และวงกบของบริษัทฯมีดังนี้

01

บริษัทฯรับประกันคุณภาพสินค้าภายใต้การผลิตตามมาตรฐานบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการจัดส่งสินค้า

03

สินค้าแตกชํารุดจากการขนส่งหากบรรจุภัณฑ์มีความเสียหาย ให้ปฏิเสธการรับสินค้าทันที รอยถลอกหรือรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกัน

02

สินค้าที่ทําการเปลี่ยนต้องเป็นสินค้าที่มีความบกพร่องเสียหายที่เกิดจากผู้ผลิต บริษัทฯรับประกันคุณภาพงานโครงสร้างการ บวม บิด โก่ง งอ ตามมาตรฐานการผลิตของผู้ผลิตเท่านั้น

04

สินค้าที่ทําการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เคยใช้งานหรือไม่ผ่านการติดตั้งมาก่อน อยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการและมีเอกสารใบกํากับภาษี เพื่อดําเนินการขอเปลี่ยนคืนสินค้าด้วย

05

การรับประกันคุณภาพโครงสร้างภายใต้การจัดเก็บก่อนสินค้าได้รับการติดตั้ง ต้องจัดเก็บในที่ร่มเท่านั้น โดยอ้างอิงจากคู่มือการจัดเก็บบานประตู

06

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชํารุดเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าถูก ดัดแปลง แก้ไข สภาพ

  • สินค้าเสียหาย เนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอกอาทิ เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ความเสียหายจาก สัตว์เป็นต้น

  • อุบัติเหตุรอยขีดข่วน การกระแทกหรือรอยตัด

  • สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติหรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง

  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพสีที่เป็นไปตามอายุของวัสดุสังเคราะห์บางชนิด

  • บริษัทขอสงวนการรับประกันสินค้า หากสินค้าได้ถูกนําไปติดตั้งผิดวิธี ปรับแต่ง ซ่อมแซมด้วยตัวลูกค้า เองทุกกรณี เช่น การตัด ไส เจาะ ทําสีและตกแต่ง ดัดแปลง บานประตูที่มิได้เป็นไปตามคําแนะนําของ บริษัทฯหรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

07

08

website3 (37)_edited.jpg

การรับประกันของบริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้า

09

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้ หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีคุณสมบัติ ใกล้เคียง หรือไม่สามารถรองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

ในกรณีที่ไม่มีสินค้ารุ่นและสีเดียวกันเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นและสีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแทน ในกรณีสินค้าที่เปลี่ยนให้ มีราคาสูงกว่าสินค้าที่รับประกันไว้ ลูกค้ายินดีชำระเงินส่วนต่างที่เกินขึ้นมา

10

ทางบริษัทฯ ไม่รับคืนเปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณี หรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย/ความผิดปกติใดๆ อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิต หรือมีการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

11

ความผิดปกติไดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ

ชั้น5 - - - 79.50 96 144 234 318 510 780 1,090 1,630 2,340 3,290 (35).png

ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา
("กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า หากบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายให้ปฏิเสธการรับสินค้า")

01

แจ้งปัญหากับทางบริษัทฯ หลังจากได้รับสินค้าภายใน 15 วัน โดยนับจากวันที่ในใบกำกับภาษี

02

เตรียมเอกสารใบกำกับสินค้าภาษีไว้เป็นหลักฐานการซื้อสินค้า เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการรับประกันสินค้า

03

รายละเอียดของปัญหาที่พบ

(รูปภาพสินค้า เพื่อแสดงว่ามีข้อบกพร่องตามเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า)

04

ทางบริษัทฯ ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ หรือเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นเดียวกัน

05

รอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

bottom of page